Има ли място идеята за застрахователен пул в България?

По данни на Световната банка отпреди 5-6 години при земетресение до 4,5 по Рихтер застрахователните щети могат да достигнат 400 млн. евро, а общите икономически загуби – до 8 млрд.

Земетресенията са сред най-опасните природни бедствия, предизвикващи огромни щети за кратко време. Не по-малко страшни са и наводненията и имайки предвид последните това лято, както и очакваните през есента и зимата , този въпрос изглежда болезнено актуален.

Преди повече от десетина години Асоциацията на българските застрахователи, лансира  идеята да бъде създаден застрахователен пул за катастрофични рискове, която отново набира скорост .

Каква е неговата същност?

zastrahovatelen-pul-v-bylgariaТова е сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетите от тях рискове по определен вид застраховка. Всеки от членовете на пула прехвърля (цедира) на пула своята отговорност и съответно поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове (напр. земетресение) или на рискове, които се акумулират .

Сегашната законодателна уредба по повод на катастрофичните рискове предвижда отделянето в бюджета на средства за покриване на щети от бедствия в специален фонд – „Бедствия и аварии”. Ако се въведе задължително застраховане за катастрофичния пул, хората сами ще си плащат имуществените застраховки и така ще прехвърлят отговорността към Застрахователите.

Вероятно липсва политическа воля за създаването на такъв пул, но не на последно място са и противоречивите мнения, както и липсата на консенсус за неговата структура, функция и правна уредба.

Идеята за задължително застраховане на имуществото на гражданите срещу бедствия среща много противници. Задължителното застраховане е само идея, която би могла да се обсъжда.

Проблеми

– В обществото съществува негативно отношение към подобни данъчни тежести, а хората не вярват, че ще получат обезщетения.

– Трябва да си зададем и въпроса сега ли е моментът за подобни задължителни застраховки, които ще увеличат разходите на българския гражданин?

– Някои застрахователи не са съгласни да участват в подобно пулово сътрудничество, тъй като смятат, че това ще повлияе негативно на конкуренцията.

Задължителното застраховане отблъсква населението и създава негативно отношение и ще създаде неблагоприятен имидж сред населението на българските застрахователи. Освен това то противоречи на свободния избор и конкурентната надпревара и ще доведе до отклоняване на голяма част от пазара на имущественото застраховане към някаква монополна структура или до изкривяване на свободната конкуренция.Когато хората знаят, че имат задължителна застраховка, те няма да приемат като допълнение и доброволна застраховка срещу другите рискове. Резултатът ще бъде, че реално застраховане срещу основните рискове /пожар,експлозия, аварии, природни бедствия, кражба/ почти няма да има.

Въпреки противниците, идеята си заслужава да се дискутира и да се почерпи опит от добрите практики в европейските държави.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>